1. วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา


ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ  ประธานหลักสูตร
email : vitanya@g.swu.ac.th

   


ผศ.ธีระชน พลโยธา
email : teerachon@g.swu.ac.th

 


อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์
email : chayanut@g.swu.ac.th


อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส
email : please_sentme@hotmail.com

 


อ.ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ
email : charn_psych@hotmail.com

 

2. ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก


อ.อัจฉรา ประดิษฐ์     ประธานหลักสูตร
email : please_sentme@hotmail.com

   


อ.ดร.ธันยา พิทธยาพิทักษ์
email : gibbtanya@gmail.com

 


ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์
email : rapind@g.swu.ac.th

 

 

 

อ.อนุสรา ดีไหว้
email : 

 

 

 

3. ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา


ผศ.อรทัย วารีสอาด  ประธานหลักสูตร
email : aurathai@swu.ac.th

 

 


อ.ฐิติ คำหอมกุล
email : thiti.kh@gmail.com

 


อ.โชติมา วัฒนะ
email : chotima-watana@hotmail.com

 

 

อ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
email : 

 

4. ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


อ.ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
email : puttawit@g.swu.ac.th

   


รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข
email : kitipsm@yahoo.com

 


อ.วีรยุทธ เกิดในมงคล
email : weerayut@g.swu.ac.th

 

 

 

 

5. กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)


อ.ปิยวรรณ์  กุลมัย  ประธานหลักสูตร
email : piyawan@g.swu.ac.th

 

 


รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์
email : nitayas@swu.ac.th

 

 


อ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
email : watthanas@g.swu.ac.th

 


 

 

6. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 


อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล    ประธานหลักสูตร
email : nanthanoot@g.swu.ac.th

   


ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา
email : nattha@g.swu.ac.th 

 


อ.สิรวิชญ์ ธรรมพานิช
email : 


อ.ชมเพลิน พิมพะกร
email : chomploen@g.swu.ac.th

 


Mr. William David Garry McFeeter
email : 

 

7. กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)


อ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม  ประธานหลักสูตร
email : ratchaneeya@g.swu.ac.th

   


ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
email : panupong@g.swu.ac.th

 


อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
email : witchuko@swu.ac.th


อ.ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกุล
email : kingkarnb@g.swu.ac.th

 


อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
email : prapaporn@g.swu.ac.th

 

8. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย


อ.ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช  ประธานหลักสูตร
email : porntad@g.swu.ac.th

 

 


ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
email : pimpaporn@swu.ac.th

 


รศ.รุ่งฤดี แผลงศร
email : rungrude@g.swu.ac.th


รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก
email : duangden@swu.ac.th

 


อ.พัทธยา จิตต์เมตตา
email : 


อ.ดร.ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ (เลขานุการหลักสูตร)
email : yanyong.sikh@gmail.com

 

 

9. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาตะวันออก 


อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล      ประธานหลักสูตร
email : paton@g.swu.ac.th

 


ผศ.ดร.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
email : puwakorn@g.swu.ac.th


ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ
email : nawarat@g.swu.ac.th

 


อ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร
email : sayumpornc@gmail.com


อาจารย์วรกมล ควรประดิษฐ์
email : worakamol@g.swu.ac.th

 


Mr.Zhang Huan
email : zhangh@g.swu.ac.th


อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
email : soontare@g.swu.ac.th

 


อ.กนกกร ตัลยารักษ์
email : kanokkorn@g.swu.ac.th


รศ.นภสินธุ์  แผลงศร
email : napasin@g.swu.ac.th

 


อ.อาทินันท์  กาญจนดุล
email : arthinun@g.swu.ac.th


อ. Ms. Yoshiko  Murak
email : muraki.yoshiko@gmail.com

 


อ. Ms. Tanaka   Ruriko
email : r.tanaka0323@gmail.com


ผศ.สิทธินี ธรรมชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี
email : sitthinee@g.swu.ac.th

 


อ.ธิติวัส อังกุล
email : titiwat@g.swu.ac.th


Ms. Do Eun Jung
email : 

 


Ms. Kyounghyoun Suh
email :